Logo
45-325 Opole ul. Światowida 5
tel. +48 77 456 23 28
 

Szanowni Klienci


Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Wojnakowski ,  Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z naszym biurem Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Wojnakowski.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Wojnakowski z siedzibą w Opolu 45 -325 ul. Światowida 5-7 Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy  z Państwem, w szczególności:

Nazwa i siedziba firmy (instytucji) NIP, REGON, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem (art. 6 ust.1 lit. B RODO) celem:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług przewozowych, realizacji obowiązków Krajowego i Międzynarodowego Przewozu Osób Wojnakowski,  przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw Krajowego Międzynarodowego Przewozu Osób Wojnakowski zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych
 • uzasadnionego interesu Krajowego i Międzynarodowego Przewozu Osób Wojnakowski w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu usług Krajowego i Międzynarodowego Przewozu Osób Wojnakowski ,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Wojnakowski może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. Podmiotom, z którymi Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Wojnakowski , ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Krajowego i Międzynarodowego Przewozu Osób Wojnakowski a przewidzianych prawem, ochrony praw Krajowego i Międzynarodowego Przewozu Osób Wojnakowski zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Krajowego i Międzynarodowego Przwozu Osób Wojnakowski o ochronie danych osobowych; w szczególności Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Wojnakowski może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty świadczące usługi księgowe lub  informatyczne, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe,
 2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Wojnakowski zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Wojnakowski , wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Krajowego Międzynarodowego Przewozu Osób Wojnakowski. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Krajowego i Międzynarodowego Przewozu Osób Wojnakowski potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Wojnakowki dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. Usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Wojnakowski ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe.
 4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Wojnakowski wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób Wojnakowski oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Krajowym i Międzynarodowym Przewozie Osób Wojnakowski może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych do Państwa dyspozycji jest Inspektor Ochrony Danych: biurowojnakowski@gmail.com  tel. 77 456 23 28.